Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Různé | Jak postupovat při dopravní nehodě

28.2.2009

Není to tak dávno, kdy bylo nutné, především kvůli nízko nastavenému limitu škody, volat policii prakticky ke každé dopravní nehodě. Ještě v roce 2000 činil tento limit 1000 Kč. Od roku 2001 pak byl 50000 Kč a od roku 2009 je nově nastaven na 100000 Kč. Výše škody však není jediným kritériem, které je třeba brát v úvahu při rozhodování, zda nehodu policii oznámit nebo ne.

  1. Zde jsou uvedeny případy, u nichž je nahlášení nehody Polici ČR povinné:
  2. Dojde-li k usmrcení nebo zranění osoby.
  3. Dojde-li k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100000 Kč.
  4. Dojde-li k hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě (řidič není majitelem vozidla) nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle (vozidlo přepravuje něco, co není majetkem řidiče). Například pokud je vozidlo zúčastněné na dopravní nehodě majetkem leasingové společnosti (tedy třetí osoby) nevyplývá z této skutečnosti (škoda na majetku třetí osoby) automaticky povinnost ohlášení - vozidlo má účast na nehodě a tak je pro oznámení rozhodující výše škody.
  5. Dojde-li k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace.
  6. Pokud účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

V případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, jsou účastníci dopravní nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Záznam o dopravní nehodě může mít v podstatě libovolnou formu. Avšak v zájmu předejití případným opomenutím některých důležitých údajů se důrazně doporučuje použít tzv. Euroformulář záznamu o dopravní nehodě.

Tento článek se zabývá pouze hlavními změnami, které novela k tématu přináší. Kompletní povinnosti účastníků dopravní nehody viz. úplné znění zákona č. 362/2000 Sb.


• Zdroj Euroformuláře a příkladu vyplněného formuláře: www.mdcr.cz